AKADEMIA MŁODEGO NAUKOWCA

Miło nam poinformować, że od 1 lipca 2021 roku ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ EDYTY STEIN KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W LUBLIŃCU realizuje projekt „Akademia młodego naukowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych 150 uczniów (72 K, 78 M) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w Zespole Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu oraz wsparcie 20 nauczycieli (18 K, 2M) w postaci szkoleń.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia rozwijające (typ I):
 • angielski dla klas I-VIII
 • niemiecki dla klas IV-VIII
 • przedsiębiorczość dla klas IV-VIII
 • kółko ICT dla klas I-VIII
 • techniki szybkiego uczenia się dla klas I-VIII
 1. Zajęcia metodą eksperymentu (typ II) z:
 • przyrody dla klas I-IV
 • fizyki dla klas IV-VIII
 • chemii dla klas IV-VIII
 • biologii dla klas IV-VIII
 • geografii dla klas IV-VIII
 • matematyka dla klas I-VIII
 1. Zajęcia specjalistyczne (typ III) z:
 • terapia logopedyczna dla klas I-VIII
 • trening umiejętności społecznych dla klas I-VIII
 • terapia SI dla klas I-VIII
 1. Doposażenie placówki w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

 

Wartość projektu: 369 972,13zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 314 476,31 zł.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia młodego naukowca”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
Definicje
1. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Typy projektów:
a) Typ I – kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
b) Typ II – tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
c) Typ III – indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na
– 2 –
wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
d) Typ IV – doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
3. Uczeń młodszy – każdy uczeń (w tym szczególnie uczeń, który rozpoczął naukę jako sześciolatek) przekraczający kolejny próg edukacyjny, a tym samym rozpoczynający kolejny/nowy etap edukacyjny:
I etap edukacyjny – obejmuje uczniów klasy I szkoły podstawowej;
II etap edukacyjny – obejmuje uczniów klasy IV szkoły podstawowej.
4. Uczeń z niepełnosprawnością – uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§1. Postanowienia ogólne
1. Za każdym razem, gdy w dokumencie mowa o Regulaminie projektu, oznacza on niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia młodego naukowca”.
2. Regulamin projektu określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia młodego naukowca”.
3. Beneficjentem projektu jest KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W LUBLIŃCU.
4. Realizatorem projektu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ EDYTY STEIN KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW W LUBLIŃCU.
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
6. Projekt realizowany jest w ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ EDYTY STEIN KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW W LUBLIŃCU dla którego organem prowadzącym jest KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W LUBLIŃCU:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec, sekretariat@szkolaedytystein.pl, tel.: 607 355 749.
– 3 –
7. Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. Termin może ulec zmianie w przypadku zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie.
8. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.
9. Grupę docelową projektu stanowią osoby, które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego.
10. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie / uczennice, którzy na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie uczęszczają do szkoły wymienionej w §1. pkt 6. oraz wchodzą w skład grupy docelowej projektu, a także nauczyciele stanowiący kadrę pedagogiczną szkoły wymienionej w §1. pkt 6.
11. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 150 uczniów (72K; 78M) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu, specjalistycznych), doposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu oraz wsparcie 20 nauczycieli (18K, 2M) w postaci szkoleń, zgodnie z przeprowadzoną w szkole diagnozą, w okresie 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
12. Zespół Projektowy utworzą kierownik projektu, specjalista ds. monitoringu oraz specjalista ds. rozliczeń.
13. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 42-700 Lubliniec.
§2. Zasady rekrutacji dzieci
1. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie / uczennice, którzy wchodzą w skład grupy docelowej projektu oraz na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie:
a) w przypadku zajęć w ramach I i II typu projektu – uczęszczają do szkoły wymienionej w §1. pkt 6.;
b) w przypadku zajęć w ramach III typu projektu – uczęszczają do szkoły wymienionej w §1. pkt 6. oraz są uczniami z niepełnosprawnością z klas I–III lub uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z klas IV–VIII. Zajęcia realizowane w ramach III typu projektu będą się odbywać we współpracy z rodzicami (spotkania, wymiana opinii, obserwacje).
2. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu) w terminie wyznaczonym w §2, pkt. 6. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.
4. Informacja o rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione za pomocą dostępnych kanałów internetowych Beneficjenta oraz w sekretariacie szkoły, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.
– 4 –
5. Rekrutacja dzieci do projektu będzie odbywać się w dniach od 2.08.2021 r. do 8.09.2021 r.
6. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników projektu dopuszcza się możliwość ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej. Terminy rekrutacji uzupełniającej każdorazowo zostaną podane w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane za pomocą dostępnych kanałów internetowych oraz udostępnione w sekretariacie szkoły, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.
7. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego, kierownik projektu.
8. Pierwszy etap rekrutacji dzieci do projektu będzie się opierał na weryfikacji kryteriów formalnych. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden, losowo wybrany członek Komisji Rekrutacyjnej.
9. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonego Formularza rekrutacyjnego w następującym zakresie:
– czy został złożony w określonym terminie,
– czy jest zgodny z wymaganym wzorem,
– czy jest kompletny,
– czy nie zawiera pustych pól,
– czy został podpisany w wyznaczonym miejscu,
– czy dziecko przynależy do grupy docelowej projektu,
– czy dziecko zostało objęte diagnozą w szkole i stwierdzono u niego potrzebę realizacji zajęć dodatkowych,
–  czy dziecko jest uczniem danej szkoły, klasy,
– czy rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka w projekcie.
10. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.:
– niewypełnienie wszystkich wymaganych pól,
– brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,
–  niezgodność Formularza rekrutacyjnego z wymaganym wzorem np. usunięcie / zmiana logotypów,
– oczywistą omyłkę pisarską.
11. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia. Wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
12. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Realizator projektu wezwie rodzica / opiekuna prawnego dziecka do stawienia się w sekretariacie danej szkoły i jednorazowego uzupełnienia braków.
13. Po dokonaniu poprawek / uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.
14. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek / uzupełnień zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych.
15. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną, będzie podlegał ocenie merytorycznej.
– 5 –
16. W drugim etapie rekrutacji przyznane zostaną punkty za kryteria merytoryczne:
a) dochód na jednego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
– poniżej 1000 zł netto – 3 punkty,
–  pomiędzy 1000,00 zł netto a 1500,00 zł netto – 2 punkty,
–  pomiędzy 1500,01 zł netto a 2000,00 zł netto – 1 punkt,
–  powyżej 2000,00 zł netto – 0 punktów,
– odmowa udzielenia informacji – 0 punktów.
Weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka aplikującego do udziału w projekcie.
b) liczba dzieci w rodzinie:
– 4 lub więcej – 3 punkty,
– 3 – 2 punkty,
–  2 – 1 punkt,
– 1 – 0 punktów.
Weryfikowana na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka aplikującego do udziału w projekcie.
c) niepełnosprawność ucznia:
–  3 punkty.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka aplikującego do udziału w projekcie oraz dokumentacji szkoły.
d) konieczność objęcia zajęciami dodatkowymi wynikająca z diagnozy szkoły:
– bardzo wysoka – 3 punkty,
– wysoka – 2 punkty,
– przeciętną – 1 punkt,
–  brak – 0 punktów.
Weryfikowana na podstawie dokumentacji szkoły.
17. Na podstawie powyższych kryteriów zostaną stworzone listy rankingowe: lista uczestników projektu, listy uczestników zajęć dodatkowych oraz lista rezerwowych (Załącznik nr 6a do niniejszego Regulaminu), od największej liczby punktów do najmniejszej. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie data wpłynięcia Formularza rekrutacyjnego.
18. Liczba miejsc w projekcie została określona na podstawie założonej liczby miejsc na poszczególne zajęcia określonej w §5 pkt 2.
19. W uzasadnionych przypadkach Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby miejsc na poszczególne zajęcia.
20. Listy rankingowe zostaną opublikowane za pomocą dostępnych kanałów internetowych oraz na tablicach ogłoszeń szkoły z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie indywidualnych numerów identyfikacyjnych nadanych przez Realizatora podczas składania Formularzy rekrutacyjnych.
– 6 –
21. Osoby znajdujące się na listach uczestników zostaną zakwalifikowane do projektu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §4, pkt. 1.
22. Osoby znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać włączone do projektu na podstawie decyzji Realizatora projektu w przypadku dostępności.
23. Dodatkowo rodzic / opiekun prawny dziecka może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
24. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).
25. W przypadku trudności w rekrutacji wychowawcy przeprowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci, aby wyjaśnić im potrzebę udziału ich dzieci w dodatkowych zajęciach. Wzmocnione zostaną również działania promocyjne.
26. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci poinformowani zostaną o wynikach rekrutacji do 10 września 2021 r.
§3. Zasady rekrutacji nauczycieli
1. Uczestnikami projektu mogą zostać nauczyciele wchodzący w skład grupy docelowej projektu oraz stanowiący kadrę pedagogiczną szkoły biorącej udział w projekcie, wymienionej w §1., pkt. 6. niniejszego Regulaminu, dla której, jak wynikło z diagnozy stopnia przygotowania kadry pedagogicznej, konieczne jest podniesie kwalifikacji.
2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego przez nauczyciela Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu) w terminie wyznaczonym w §3, pkt. 5. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.
3. Informacja na temat rekrutacji zostanie podana podczas zebrań rady pedagogicznej oraz umieszczona na tablicach ogłoszeniowych szkoły.
4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione za pomocą dostępnych kanałów internetowych oraz w sekretariacie szkoły, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.
5. Rekrutacja nauczycieli do projektu będzie odbywać się w dniach od 2.08.2021 r. do 15.09.2021 r.
6. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników projektu dopuszcza się możliwość ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej. Terminy rekrutacji uzupełniającej każdorazowo zostaną podane w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz udostępnione w sekretariacie szkoły, zgodnie z §1, pkt. 6. niniejszego Regulaminu projektu.
7. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego, kierownik projektu.
8. Pierwszy etap rekrutacji nauczycieli do projektu będzie się opierał na weryfikacji kryteriów formalnych. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden, losowo wybrany członek Komisji Rekrutacyjnej.
– 7 –
9. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonego Formularza rekrutacyjnego w następującym zakresie:
– czy został złożony w określonym terminie,
– czy jest zgodny z wymaganym wzorem,
–  czy jest kompletny,
–  czy nie zawiera pustych pól,
– czy został podpisany w wyznaczonym miejscu,
– czy nauczyciel przynależy do grupy docelowej zgodnie z §3, pkt. 1.,
– czy nauczyciel został objęty diagnozą w przedszkolu i stwierdzono u niego potrzebę objęcia szkoleniem.
10. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.:
– niewypełnienie wszystkich wymaganych pól,
– brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,
-niezgodność Formularza rekrutacyjnego z wymaganym wzorem np. usunięcie / zmiana logotypów,
– oczywistą omyłkę pisarską.
11. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia. Wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
12. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Realizator projektu wezwie nauczyciela do stawienia się w sekretariacie danej szkoły i jednorazowego uzupełnienia braków.
13. Po dokonaniu poprawek / uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.
14. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek / uzupełnień zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych.
15. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną, będzie podlegał ocenie merytorycznej.
16. W drugim etapie rekrutacji przyznane zostaną punkty za kryteria merytoryczne:
a) staż pracy w szkole, dla której organem prowadzącym jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców:
– powyżej 5 lat – 3 pkt,
– od 3 do 5 lat – 2 punkty,
– od 1 roku do 3 lat – 1 punkt,
– poniżej 1 roku – 0 punktów.
Weryfikowany na podstawie danych kadrowych.
b) liczba ukończonych form doskonalenia zawodowego (studiów, kursów) dofinansowanych ze środków Beneficjenta:

– 0 – 3 punkty,

– 1–2 – 2 punkty,

 – 3–4 – 1 punkt,

– 8 –
–  5 lub więcej – 0 punktów.
Weryfikowana na podstawie danych kadrowych.
c) prowadzenie zajęć w ramach projektu:
– 3 punkty.
Weryfikowana na podstawie dokumentacji przedszkola.
17. Na podstawie powyższych kryteriów zostaną stworzone listy rankingowe: lista uczestników projektu, listy uczestników na szkoleń oraz lista rezerwowych (Załącznik nr 6b do niniejszego Regulaminu), od największej liczby punktów do najmniejszej. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie data wpłynięcia Formularza rekrutacyjnego.
18. Liczba miejsc w projekcie została określona na podstawie założonej liczby miejsc na poszczególne szkolenia określonej w §5 pkt 3.
19. W uzasadnionych przypadkach Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby miejsc na poszczególne szkolenia.
20. Listy rankingowe zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeń szkoły z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie indywidualnych numerów identyfikacyjnych nadanych przez Realizatora podczas składania Formularzy rekrutacyjnych.
21. Osoby znajdujące się na listach uczestników zostaną zakwalifikowane do projektu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §4, pkt. 2.
22. Osoby znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać włączone do projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej.
23. Nauczyciel może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
24. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).
25. W przypadku trudności w rekrutacji dyrektorzy przeprowadzą indywidualne rozmowy nauczycielami. Wzmocnione zostaną również działania promocyjne.
26. Nauczyciele poinformowani zostaną o wynikach rekrutacji do 17 września 2021 r.
§4. Uczestnictwo w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest podpisanie przez jego rodzica / opiekuna prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów, w tym:
a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2a do Regulaminu projektu), przy czym rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z powyższej Deklaracji,
b) Oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego uczestnika projektu (Załącznik nr 3a do Regulaminu projektu),
c) Danych uczestnika projektu (Załącznik nr 4a do Regulaminu projektu).
2. Warunkiem uczestnictwa nauczyciela w projekcie jest podpisanie przez niego wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów w tym:
– 9 –
a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2b do Regulaminu projektu),
b) Oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 3b do Regulaminu projektu),
c) Danych uczestnika projektu (Załącznik nr 4b do Regulaminu projektu),
d) Oświadczenia o prowadzeniu zajęć po zakończonej realizacji projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu).
3. Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w §4., pkt. 1 i 2 będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.
4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany.
5. Obecność uczestnika projektu sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć bądź na listach obecności w przypadku szkoleń dla nauczycieli.
6. W przypadku nieobecności dłuższych niż 10 dni szkolnych konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego dla dziecka.
7. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach dodatkowych dla dzieci przez uczestnika projektu, może on zostać skreślony z listy danych zajęć. Jeśli dziecko jest uczestnikiem tylko tych zajęć, traci status uczestnika projektu.
8. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika projektu z udziału w danej formie wsparcia jego miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu osoby z listy rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.
9. Rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestnik projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ich oraz / lub dziecka będącego uczestnikiem projektu, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.
§5. Opis planowanych działań
1. W ramach projektu „Akademia młodego naukowca” przewidziano:
a) realizację zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu i specjalistycznych dla 108 uczniów (41 kobiet; 67 mężczyzn)
b) szkolenia dla 18 nauczycieli (16 kobiet, 2 mężczyzn),
c) doposażenie szkoły w pomoce do zajęć.
2. W ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:
a) dydaktyczno-wyrównawcze (typ I):
– j. angielski dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 6 grup (15 K, 15 M),
– przedmioty przyrodnicze (chemia, fizyka, biologia, geografia) dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 4 grupy (10 K, 10 M),
– matematyka dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 6 grup (24 K, 24 M),
b) zajęcia rozwijające (typ I):
– j. angielski dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 6 grup (15 K, 15 M),
– 10 –
– j. niemiecki dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 6 grup (10 K, 10 M),
-przedsiębiorczość dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 1 grupa (4 K, 4 M),
-kółko ICT dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 2 grupy (8 K, 8 M),
-techniki szybkiego uczenia się dla klas I–VIII– 1 h/tydz., 6 grup (15 K, 15 M),
c) zajęcia metodą eksperymentu (typ II):
– przyrody dla klas I–IV – 1 h/tydz., 2 grupy (8 K, 8 M),
– fizyki dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 1 grupa (4 K, 4 M),
– chemii dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 1 grupa (4 K, 4 M),
– biologii dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 1 grupa (4 K, 4 M),
– geografii dla klas IV–VIII – 1 h/tydz., 1 grupa (4 K, 4 M),
– matematyki dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 4 grupy (15 K, 15 M),
d) zajęcia specjalistyczne (typ III),
– terapia logopedyczna dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 5 grup (10 K, 10 M),
– trening umiejętności społecznych dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 2 grupy (5 K, 5 M),
-terapia SI dla klas I–VIII – 1 h/tydz., indywidualnie (7 M),
– zajęcia rewalidacyjne dla klas I–VIII – 1 h/tydz., indywidualnie (2 K, 8 M),
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 5 grup (5 K, 5 M),
– zajęcia wyrównawcze dla klas I–VIII – 1 h/tydz., 4 grupy (15 K, 15 M).
Zajęcia zostaną dobrane zgodnie z przeprowadzoną w szkole diagnozą. Liczby dzieci uczestniczących w poszczególnych zajęciach są wartościami szacunkowymi. W uzasadnionych przypadkach Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tych wartości.
3. W ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przewidziano następujące szkolenia (typ IV):
 Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność) – 1 grupa , 8 h;
– Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia – 1 grupa, 9 h;
– Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów – 1 grupa (15K), 8 h;
–  Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – 1 grupa, 8 h.
4. Doposażenie placówki odbędzie się w terminie VII 2021 – IX 2021, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbędzie się w terminie IX 2021 – VI 2022, natomiast zajęcia dodatkowe w terminie IX 2021 – VI 2022. Okres realizacji zadań wynika z organizacji roku szkolnego.
§6. Monitoring i kontrola realizacji projektu
1. Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w dokumentach projektowych. Monitorowanie spełnia funkcję
– 11 –
wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań i sposobu ich realizacji pracy oraz kontrolę końcową –sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane.
2. Monitorowanie osiągania rezultatów odbywać się będzie poprzez bieżący monitoring udzielanych form wsparcia w oparciu o dzienniki zajęć oraz listy obecności.
3. Nauczyciele prowadzą bieżącą kontrolę osiągnięć dziecka na zajęciach, których podsumowaniem będzie pisemna opinia o każdym uczestniku wydana na zakończenie jego udziału w projekcie, przekazana następnie do Biura projektu.
4. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do potrzeb dziecka odbywać się będzie poprzez bieżące hospitacje zajęć dokonywane przez eksperta ds. edukacji.
5. Nauczyciele w sposób ciągły będą monitorować frekwencję uczestników poszczególnych zajęć. W przypadku dłuższych nieobecności dziecka poinformują o tym fakcie dyrektora szkoły.
6. W celu monitorowania jakości form wsparcia specjalista ds. monitoringu przeprowadzi ankiety ewaluacyjne wśród rodziców / opiekunów prawnych uczestników projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestników projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli.
§7. Prawa i obowiązki realizatora projektu
1. Realizator projektu zobowiązuję się do:
a) organizacji zajęć, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu projektu,
b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadzących zajęcia,
c) dostarczenia w ramach zajęć niezbędnych materiałów dydaktycznych,
d) zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć.
2. Realizator projektu ma prawo do:
a) kontaktów telefonicznych z uczestnikiem / prawnym opiekunem w sprawach związanych z organizacją zajęć,
b) odstąpienia od realizacji zajęć, jeśli wstrzymane bądź przerwane zostanie dofinansowanie projektu.
3. Rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestnik projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli zobowiązuję się do:
a) przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu projektu,
b) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
c) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
d) bieżącym informowaniu o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie,
e) przedstawienia pisemnych powodów rezygnacji w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
f) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie,
– 12 –
g) udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
4. Rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestnik projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli ma prawo do:
a) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
b) uzyskania informacji dotyczących udziału w projekcie.
§8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia.
2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą udostępnione na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych szkół zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, a także odpowiednie akty prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności:
a) Regulamin konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19;
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), dalej: rozporządzenie ogólne;
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.);
d) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5);
– 13 –
e) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.);
f) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014);
g) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm. – dalej: ustawa wdrożeniowa);
h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145);
i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.);
j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
k) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351);
l) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.);
m) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
n) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
o) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);
p) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
q) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 z dnia 5 lipca 2015 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073);
s) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481);
t) Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
u) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.);
v) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450);
w) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
– 14 –
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
x) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1635);
y) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.);
z) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), Dz. U. UE.L. z 2016 r, poz. 119/1
oraz
aa) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (RPO WSL 2014–2020) zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27 lipca 2018 r. nr C(2018) 5168, uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1878/278/V/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.;
bb) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przyjęty dnia 11 września 2019 roku;
cc) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020 z dnia 19.12.2017 r.;
dd) Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 31.03.2015 r.;
ee) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z dnia 13.02.2018 r.;
ff) Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014–2020 z 28.10.2015 r.;
gg) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 21.12.2020 r.; zwane dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków;
hh) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 09.07.2018 r.;
ii) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 z dnia 03.11.2016 r.;
jj) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 z dnia 31.03.2017 r.;
kk) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 z dnia 05.04.2018 r.;
ll) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 z dnia 27.08.2019 r.
– 15 –
§9. Załączniki

 

Przewiń do góry