Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
1. Ogólnopolski konkurs czytelniczy jest organizowany w trzech kategoriach:
a) klasy 1–3 szkół podstawowych
b) klasy 4–6 szkół podstawowych
c) klasy 7–8 szkół podstawowych.

2. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu:
www.wielkaliga.pl

 

3. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie – zgłaszają się do nauczyciela bibliotekarza i
otrzymują formularz zgłoszenia oraz kartę wyboru 5 z 10 podanych książek. Formularz zgłoszenia oraz kartę wyboru książek należy zwrócić do dnia 13 grudnia 2023r. do biblioteki szkolnej.

 

4. Uczestnicy rejestrowani są na platformie WLC przez nauczyciela bibliotekarza na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie – zgody rodzica. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest podanie indywidualnegoadresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika na platformie WLC.

 

5. Każdy uczestnik zarejestrowany przez nauczyciela bibliotekarza otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie WLC. Na koncie tym będą umieszczone wyniki uczestnika wprowadzane przez nauczyciela bibliotekarza.

 

6. Konkurs przebiega w trzech etapach:
a) etap pierwszy (szkolny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych (do 19 stycznia 2024r.)
b) etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkole
c) etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał).

 

7. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych z listy
tytułów wybranych przez nauczyciela bibliotekarza oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.
Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu jest zdobycie minimum pięciu
sprawności.

 

8. Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można
uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność. Nauczyciel bibliotekarz wprowadza informacje o uzyskanych przez uczniów sprawnościach na platformę WLC.

 

9. Uczestnik konkursu rozwiązuje test do danej książki tylko raz. Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie, rozwiązywać testy do innych książek i zdobywać sprawności. Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi jednej sprawności za napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki.

 

10. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji.
Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko.
Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali
jeszcze umiejętności pisania.

 

11. Nauczyciel bibliotekarz przyjmuje od uczniów rozwiązane testy pierwszego etapu do
19 stycznia 2024 r.

Przewiń do góry